1. Ubytovňa môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi ubytovne svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať sa môže i občan, ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovne.


2. Ubytovňa poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do ubytovacích tried.


3. Užívanie ubytovania v tejto ubytovni je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými alebo duševnými chorobami, tiež pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných a tixotropných látok. Taktiež nie je povolené ubytovanie osobám trpiacim psychickými poruchami v akomkoľvek štádiu.


4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovňa povinná klienta ubytovať najneskôr do 14.00 hodiny - do tohto času lôžko/prístelku pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.


5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu prevádzkovateľ poskytnúť - ak mu vie vyhovieť - aj iné lôžko a v inej izbe než tej, na ktorej bol pôvodne ubytovaný.


6. Ak si klient vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje ubytovňa klientovi príplatok za jednolôžkovú izbu (resp. "sám na izbe"), a to aj v prípade ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe.


7. Klient používa izbu a lôžko/prístelku počas doby, ktorú si vopred dohodol s ubytovňou.


8. Ak nebol celkový čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 9.00 hodiny posledného dňa, a v tom istom čase uvoľní izbu/lôžko/prístelku. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, prevádzkovateľ je oprávnený účtovať pobyt za celý následujúci deň/noc.


9. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania aj za celú predchádzajúcu noc.


10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.


11. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási prevádzkovateľovi.


12. Klient súhlasí s tým, že do izby kde je ubytovaný počas celej doby trvania jej používania / prenájmu, má právo kedykoľvek vstupovať s cieľom vykonania služobných a prevádzkových povinností, ako aj kontroly dodržiavania ubytovacieho poriadku pracovník ubytovne (chyžná, údržbár, pripadne správca a vedúci zariadenia).


13. Ubytovňa nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako ani za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.


14. Ubytovňa nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností je oprávnená kedykoľvek podstúpiť nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích priestoroch.


15. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovne, po riadnom zapísaní do knihy návštev a to iba v čase od 9.00 hodiny do 20.00 hodiny.


16. Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach ubytovne klient nesmie premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do prístrojov, rozhlasových, internetových a eternetových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo iných zariadení technickej inštalácie ubytovacieho zariadenia.


17. V objekte ubytovne a osobitne na izbách nie je klientom povolené používať vlastné plynové alebo elektrospotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich výhradne k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)


18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách ubytovne hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 20.00 hodiny večer do 8.00 hodiny ráno je povinný, s rešpektom na ostatných ubytovaných, dodržiavať "nočný" kľud.


19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovne.


20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je vždy potrebný osobitný súhlas vedenia ubytovne. Zvieratám je zakázaný vstup do spolčných a technických priestorov a pobyt v nich. Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch ubytovne náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch ubytovne a to vrátane izby ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 20.00 hodiny do 8.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku ubytovne.


21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové a iné náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.


22. Klient má právo využívať všetky zariadenia izby v ktorej je ubytovaný, ako aj spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedá klient v plnom rozsahu a ich nahradenie bude prevádzkovateľom ubytovne vymáhané podľa platných predpisov.


23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie všetkých miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť vstupné dvere izby a hlavného vchodu do ubytovne.


24. Klient platí účet v plnej výške zálohovo vždy vopred pri príchode za celkový požadovaný počet nocí.


25. Za ubytovanie a ostatné služby poskytované v areály ubytovne je klient povinný zaplatiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii na webovej stránke alebo priamo u pracovníka prevádzkovateľa ubytovne.


26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne prijíma vedenie ubytovne.


27. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste ubytovne pri vstupe.


28. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy sa ubytoval, alebo si prenajal izbu. V prípade, že ho akýmkoľvek spôsobom poruší, vedenie ubytovne má právo s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby.


29. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí miestností určených len pre personál prevádzkovateľa a taktiež neodkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.


30. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov ako aj drog či akýchkoľvek iných omamných látok. Fajčenie je povolené len na vyhradenom mieste pred vstupom do budovy.


31. Hosť má právo parkovať na vyhradenom parkovacom mieste pri objekte, ktoré nie je monitorované kamerovou službou.


32. Pri používaní kuchyne je klient povinný dbať na čistotu, poriadok a bezpečnú prevádzku používaných zariadení. Po použití je klient povinný vrátiť všetky zariadenia a riad čistý na svoje miesto.


33. Ubytovaní ako aj ich hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu vo všetkých priestoroch budovy, rešpektovať zverejnený ubytovací poriadok a hygienické predpisy. Každé porušenie ubytovacieho poriadku, poškodenie alebo akékoľvek znečistenie bude účtované ako samostatná položka v celej sume podľa rozsahu, avšak v minimálnej výške 150,-Eur+DPH za každý jednotlivý prípad.


Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na webovej stránke www.UbytovanieNovaky.sk , na chodbách, na izbách alebo pri vstupe do ubytovne, vždy na viditeľnom a verejne dostupnom mieste.


V Novákoch, dňa 25.09.2014


Ubytovňa BYDOS | Nováky

www.UbytovanieNovaky.sk

Telefon : +421 905 916 568